Infobank - Storköksventilation

På infobank hittar du en hel del matnyttig information om effektiva reningstekniker och viktiga aspekter att tänka på för att uppnå resultat med din projekt. Informationen är uppdelad efter de tre applikationsområden som vi håller seminarier inom:

Branschrekommendationer
Läs om brandskydd enligt Boverkets byggregler, BBR   Brandskyddsklassning

 • Klass 1A – För all typ av matlagning
 • Klass 1B – Med släckningssystem
 • Klass 2A – För uppvärmningskök m.m.
 • Klass 2B – Med inbyggd rening
 • Klass 3 – Bostäder, kontor m.m.

Det är alltid projektören som är ansvarig för anläggningens utformning och funktion, och utifrån detta i samråd med beställare och eventuellt brukare måste välja lämpligt imkanalsutförande utifrån verksamhetens behov.   Projektören bör beakta vilken verksamhet som är lämplig att bedriva i lokalen, och även vilken eventuell förändring av verksamheten i lokalen som är möjlig. Undersöka om det finns lämpliga utrymmen för fläktrum och ventilationsinstallation i hela byggnaden, inklusive avluftsfunktion. Det är också lämpligt att beakta så att en förändring av verksamheten endast kräver mindre ingrepp i ventilationsanläggningen och i byggnaden i stort. Dessutom bör projektören ta reda på vilken typ av organisation som finns runt restaurangverksamheten, eftersom vissa installationskomponenter har behov av kontinuerligt kompetent utfört underhåll för att upprätthålla tänkt funktion.   Följande klassificering är ett sätt att konkretisera olika lösningar som branschen anser rimlig. Dessa är inte att betrakta som definitiva och fråntar inte projektören sitt ansvar.

KLASS 1A – För all typ av matlagning

Fettbrandsbeständiga imkanaler som genomgått godkänd provning enligt ISO 6944-2, för matlagning på ugnar som drivs genom förbränning av fasta, flytande eller gasformiga bränslen samt för all annan typ av matlagning. Som alternativ till genomförd provning kan imkanalen, när den platsbyggs, utföras enligt anvisningar i kapitel 5 i Imkanal 2012:2.

KLASS 1B – Med släckningssystem

Brandgasbeständiga imkanaler som invändigt i hela sin längd förses med ett släcknings system som med tillräcklig förmåga, med hänsyn taget till brandbelastningen i avsättningarna i kanalen, begränsar risken för att brand i avsättningarna inuti kanalen sprids genom kanalsystemet eller utanför kanalsystemet.

Klass 1a – fast och flytande förbränning 1a – el- och gasdrift 1b
Användningsområde Valfri storköksutrustning för all typ av matlagning, inklusive kolgrillar och vedugnar. Valfri storköksutrusning, utom sådan utrustning som drivs med fasta eller flytande bränslen, typ kolgrillar och vedugnar. Valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas om kanalsystemet förses med ett invändigt släckningssystem.
Begränsningar Verksamheten kan ändras utan att brandskyddsnivån påverkas. Verksamheten kan ändras utan att brandskyddsnivån påverkas. Dock ej tillåtet att ansluta kolgrillar eller vedugnar. Det är inte tillåtet att installera kolgrillar eller vedugnar.
Avluftsplacering Avluften ska mynna 1,0 m över taktäckning och över nock. Avluften ska mynna 300 mm över taktäckning. Avluften ska mynna 300 mm över taktäckning.
Skydd mot brandspridning inom kök/brandcell EI60-isolering. Brandskyddsavstånd 50 mm Oisolerat (E60) Brandskyddsavstånd 100 mm Oisolerat (E60) Brandskyddsavstånd 100 mm
Skydd mot brandspridning utom kök/brandcell EI60-isolering. Brandskyddsavstånd 50 mm EI30 eller EI60-isolering. Brandskyddsavstånd 50 mm
Upphängning Motsvarande brandteknisk byggnadsklass och brandcellsklass. Motsvarande brandteknisk byggnadsklass och brandcellsklass.
Anslutning andra kanaler Andra kanaler får ej anslutas till systemet Andra kanaler får anslutas till systemet. Rengöring får dock ej försvåras.
Värmeåtervinning Systemet får ej anslutas till värmeåtervinning. Systemet kan anslutas till värmeåtervinning, beakta dock brand- eller funktionsrisk. Systemet kan anslutas till värmeåtervinning, beakta dock brand- eller funktionsrisk.
Brand-/brandgasspjäll Får inte användas. Får inte användas.
Täthet Täthetsklass C, samt vätsketätt utförande, vti. Täthetsklass C, samt vätsketätt utförande, vti.
Rengöring Våt rengöringsteknik Våt rengöringsteknik
Materialkrav Rostfritt stål Valfritt galvat, svartplåt eller rostfritt
Isolering Klass A2-s1, d0, utan genomgående skarvar. Klass A2-s1, d0, utan genomgående skarvar.
Fogning Bultade flänsförband, eller enligt tillverkarens anvisningar. Popnit, plåtskruv, gejdskarv eller liknande.

KLASS 2A – För uppvärmningskök m.m.

Brandgasbeständiga imkanaler för storkök där matlagningen i sig leder till ringa brännbara beläggningar inuti imkanalen, till exempel kök som enbart används för uppvärmning, kokning, och kök som endast används i begränsad omfattning, exempelvis vid enstaka tillfällen.

KLASS 2B – Med inbyggd rening

Brandgasbeständiga imkanaler för storkök där filtreringssystem till exempel med hjälp av uv-ljus- eller ozonreningsteknik effektivt minskar risken för att brännbara avsättningar i kanalsystemet bildas. Som filtreringssystem får vid klassningen av kanalen ej inräknas fettfilter.

KLASS 3 – Bostäder, kontor m.m.

Brandgasbeständiga imkanaler för matlagning på hushållsspisar i bostäder, kontor och arbetslokaler som är avsedda för annan verksamhet än bespisning.

Klass 2a 2b 3
Användningsområde Elektriska pizzaugnar, bageriugnar, bakeoffugnar, varmluftsugnar, infragrillar, kebabgrillar, uppvärmningskök, kokgrytor och dyl. Undervisningskök i skolor. Intermittent matlagning i caféer och liknande. Valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett uv-ljus-, ozonreningssystem eller liknande installeras. Matlagning på hushållsspisar i bostäder, kontor och arbetslokaler.
Begränsningar Det är inte tillåtet att installera storköksutrustning för matlagning enligt klass 1a, 1b eller 2b. Det är inte tillåtet att installera kolgrillar eller vedugnar. Det är inte tillåtet att installera storköksutrustning för matlagning enligt klass 1a, 1b, 2a eller 2b.
Avluftsplacering Avluften ska mynna 300 mm över taktäckning. Avluften kan placeras på lämplig plats utifrån brand- och ev. hygienkrav. Avluften kan placeras på lämplig plats utifrån brand- och ev. hygienkrav.
Skydd mot brandspridning inom kök/brandcell Oisolerat (E60) Brandskyddsavstånd 100 mm Oisolerat (E60) Brandskyddsavstånd 100 mm Oisolerat (E15) Brandskyddsavstånd 30 mm
Skydd mot brandspridning utom kök/brandcell EI30 eller EI60-isolering. EI30 eller EI60-isolering. EI15, EI30 eller EI60-isolering.
Upphängning Motsvarande brandteknisk byggnadsklass och brandcellsklass. Motsvarande brandteknisk byggnadsklass och brandcellsklass. Motsvarande brandteknisk byggnadsklass och brandcellsklass.
Anslutning andra kanaler Andra kanaler får anslutas till systemet. Rengöring får dock ej försvåras. Andra kanaler får anslutas till systemet. Rengöring får dock ej försvåras. Imkanalen får ingå i annat system.
Värmeåtervinning Systemet kan anslutas till värmeåtervinning, beakta dock brand- eller funktionsrisk. Systemet kan anslutas till värmeåtervinning, beakta dock brand- eller funktionsrisk. Vid uv/ozon får det inte finnas risk för luft-överföring. Systemet kan anslutas till värmeåtervinning.
Brand-/brandgasspjäll Får användas. Får användas. Får användas.
Täthet Täthetsklass C. Täthetsklass C. Täthetsklass C.
Rengöring Torr rengöringsteknik Torr rengöringsteknik Torr rengöringsteknik
Materialkrav Valfritt galvat, svartplåt eller rostfritt Valfritt galvat, svartplåt eller rostfritt. . Rostfritt rekommenderas för delar som utsätts för hög ozonkoncentration.1 Valfritt galvat, svartplåt eller rostfritt
Isolering Klass A2-s1, d0, utan genomgående skarvar. Klass A2-s1, d0, utan genomgående skarvar. Klass A2-s1, d0, utan genomgående skarvar.
Fogning Popnit, plåtskruv, gejdskarv eller liknande. Popnit, plåtskruv, gejdskarv eller liknande. Popnit, plåtskruv, gejdskarv eller liknande.

1 Detta avser del av installation som är anslutningen mellan ozongenerator och imkanal Läs mer på www.imkanal.se, eller ladda ner Imkanal 2012:2 Branschrekommendationer här.

Utöver ökad brandsäkerhet och effektivare energiåtervinning är luktreduktion en av huvudanledningarna till att använda ozonbaserad luftrening.

 • Kontinuerlig och säker rening av frånluften med ozon minskar utsläpp av matos avsevärt. Detta i sin tur minskar risken för ev. klagomål från kringboende som kan störas av doften.
 • Krav på luktreduktion är mycket högre om t.ex. utblåset är i en fasad som vetter mot en innergård. Därför bör ett avslutande kolfilter övervägas.

I tätorter kan en ozonrening av frånluften vara skillnaden mellan att få tillstånd eller inte för att få driva restaurangverksamhet.

En direkt följd av ozonrening av fettrik frånluften är att brandsäkerheten ökar till följd av mindre fettavlagringar i imkanalen.

En imkanal med inbyggt torrt reningssystem får enligt IMKANAL 2012 en lägre brandriskklassning (2B) och kan då installeras med billigare material. Samtidigt sjunker sotningsbehovet eftersom kanalerna blir mycket renare.

Minskad brandrisk pga. ozonrening

För att en brand ska uppstå behövs tre saker; bränsle, luft och värme. Alla tre faktorer finns i en kåpa/imkanal ovanför wokar, fritöser, stekbord, med fet energirik luft. Ta bort en faktor och brandrisken minskar.

Ozon minskar effektivt fett i imkanalen. Därmed förhindras uppbyggnad av energirika, brandbenägna fettavlagringar i ventilationskanalen och brandrisken minimeras.

Släcksystem

Brandsläcksystem med flytande släckmedel kan monteras i kökskåpor och skyddar personal som vistas i lokalen och minskar ytterligare risken att en öppen låga utvecklas till en brand.

Regelbunden tillsyn

En imkanal med fungerande inbyggt reningssystem får enligt IMKANAL 2012 en lägre brandriskklassning (2B) och kan då installeras med billigare material. Samtidigt sjunker sotningsbehovet eftersom kanalerna då blir mycket renare.

Hur ofta kanalen måste inspekteras och eventuellt sotas måste avgöras från fall till fall.

Energieffektivitet uppnås genom en kombination av åtgärder, varav de som påverkar ventilationen enligt studier har störst inverkan:

  • Teknik i köket
    • Välj energisnål utrustning och maskiner
   • Behovsstyrd utrustning
  • Underhåll
   • Regelbundet underhåll på utrustning hjälper till att bibehålla en hög verkningsgrad och därmed lägre elförbrukning
 • Personalen
  • Utbilda personalen! Kökspersonalens användning av utrustningen har stor inverkan på energiförbrukningen

Studier visar att störst besparingspotential finns inom dessa områden och åtgärder inom ventilation är den i särklass viktigaste.

Förutom att brandsäkerheten ökar, vilket behandlas ovan, är det några saker som ska beaktas i samband med ozon och utrustning i köksmiljö:

Säkerhetsåtgärder

Ozon är en kraftfull luftrenare som ska hanteras med respekt och ansvar. Vi rekommenderar alltid att ozon-installationer förses med tryckvakt och ozonsensor (ozonvakt):

  • Tryckvakt
    • Förregla alltid din ozongenerator / ozonsystem över en tryckvakt
    • Tryckvakten stänger ozonsystemet ifall frånluftsfläkten är avstängd (dvs inget flöde/tryck)
    • Ozongeneratorn kan inte starta om fläkten inte genererar ett luftflöde
   • Ett annat alternativ är att förregla ozonsystemet över fläktaggregatet
 • Ozonsensor (ozonvakt)
   • Ozonsensor mäter ozonhalten kontinuerligt i omgivande luft
   • Ozonsensorn stänger av ozonsystemet i fall ozonhalten överskrider Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden för ozon

Dessa förebyggande åtgärder är till för att skydda arbetande i lokalen mot ozonexponering vid eventuella driftstörningar.

En ozonsensor placeras företrädesvis i köket och ytterligare en där utrustningen är placerad (om de inte är placerade i samma utrymme). Detta är speciellt viktigt ifall utrustningen är placerad där det finns risk för yttre påverkan.

Mer om ozonsensorer och ozonmätning

Det finns två olika typer av mättekniker för ozon: UV, 50 000 kr och uppåt, samt halvledarteknik som finns från några hundralappar upp till 20 000 – 25 000 kr.

Vi har valt att lägga oss på den nivån som vi anser ge den noggrannhet, tillförlitlighet och säkerhet som krävs.

Den typ av sensor som vi rekommenderar till storkök är baserad på halvledarteknik kombinerad med en patenterad metod, kallad GSS, vilket ger oerhörd tillförlitlig och säker drift. Den speciella teknik som används gör sensorn mycket exakt och i många fall jämförbart med UV. Därför används dem i många fall där man vill ha en säker och tillförlitlig mätning men där en fotometer helt enkelt är för dyr.

Det är t.ex. viktigt att se vilken teknik tillverkaren använder sig av, och dessutom hur deras instrument är kalibrerade. När det kommer till mätningar i det låga spannet, som för hygieniska gränsvärdena angett i AFS 2011:18 för arbetsmiljösäkerhet, är det viktigt att sensorn har kalibrerats för det spannet samt att kalibreringen är NIST spårbar. Spårbarheten är till för att säkerställa att man använt rätt referenspunkter. Det är även viktigt att varje sensor levereras med ett unikt kalibreringscertifikat eftersom varje mätinstrument måste kontrolleras och kalibreras unikt.

En annan viktig aspekt är kvalitén på sensorn; hur länge visar den rätt mätvärden? Många tillverkare erbjuder idag sensorer till ett mycket billigt pris vilket kan i första anblick vara lockande. Detta kan dock vara en farlig besparing eftersom det är omöjligt att säga hur länge sensorelementet detekterar korrekta värden.

Riskerna som är förknippade med en dålig sensor kan få allvarliga konsekvenser eftersom huvudsyftet är att de ska säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. En sensor som inte håller måttet, varken tekniskt eller kvalitetsmässigt blir säkerhetssystemets svaga länk.

De mest grundläggande som varje leverantör av mätinstrument och sensorer måste kunna erbjuda/svara på är:

 • Individuellt kalibreringscertifikat per modul
 • NIST spårbarhet, mot vilken referens och hur ofta kalibreras referens
 • Drifttid
 • Jämförelse med referensteknik (vanligtvis UV)
 • Hur märker man när det är dags att byta element eller kalibrera om?
 • Hur sker mätningen – Aktivt eller passivt? Hur säkerställs noll-värdet vid varje mätning?
 • Svarstid

Enligt rekommendationer från Arbetsmiljöverket ska ljudnivån från utrustning som används i storkök och restauranger ej överstiga 50 dBA för att hålla en god arbetsmiljö för de arbetande. 

Både våra ICT- och FTX-serien klarar kraven på < 50 dBA. Så är inte fallet för alla tillverkare, vissa liknande maskiner har en ljudnivå över 70 dBA. 

Det finns goda anledningar till varför arbetsmiljöverket har infört ljudkrav (bullerkrav) i arbetssituationer. Effekter som trötthet, irritation, arbetsolyckor och stress kan kopplas till bullerexponeringen. Monotona och lågfrekventa ljus även på måttliganivåer har en negativ påverkan på personer som vistas i lokalen. 

Om ljudnivåer:

 • 70 dB(A) – Innebär att samtal med hög röst nätt och jämnt kan föras på 1 m avstånd för personer med fullgod hörsel
 • 55 dB(A) – Miljö som uppfyller genomsnittliga krav på fungerande talkommunikation med normal röststyrka på näravstånd från talaren
 • 50 dB(A) – Miljö som uppfyller genomsnittliga krav på fungerande talkommunikation med normal röststyrka på 5 -10 m från talaren

Ljudkrav för Inomhus
För mer information, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16

Högsta tillåtna ljudnivå: Angivna värden skall uppfyllas inom alla vistelsezoner, dock ej på kortare avstånd än 1 m från bullerkälla. Värdena inomhus gäller vid 10 m2ekvivalent absorptionsarea. För enstaka ljudimpulser, tillåts 5 dB högre nivå.

Typ av utrymme Max ljudnivå LA (dB) vid 10m2 absorption
Förskolelokaler (Allrum, Grupprum) 30 dBA
Galleria 35 dBA
Matsal 35 dBA
Kontor 35 dBA
Personalrum, korridor mm 35 dBA
WC, städ 40 dBA
Storkök, Soprum 50 dBA

Ventilationsanläggningen i ett kök har till uppgift att leda bort värme, fukt, fett, stekos och tillföra fräsch tilluft.

Fett (stekos) är fiende nummer ett i ett restaurangkök. Fett är brandfarligt, brinner med hög temperatur och kan leda till stora, svårsläckta bränder. Därför måste alla imkanaler i restaurang och storkök rengöras regelbundet. 

Denna rengöring kan, beroende på hur systemet ser ut, ske på olika sätt. Vanligtvis spolar sotaren kanaler, fläktar och aggregat med varmt vatten och fettlösande medel för att ta bort brandfarlig fettbeläggning.

Reningsintervallet av imkanaler bestäms av kommunen och regleras i förordningen om skydd mot olyckor.

Vad säger lagen om sotningsverksamhet?

Sotningsverksamheten styrs av Lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att sotningsverksamheten utförs enligt bestämmelserna i lagen.

Uppdelning i sotning och brandskyddskontroll

Tidigare genomfördes sotning och brandskyddskontroll, vid ett och samma tillfälle. Nu delas dessa båda moment upp, vilket innebär att sotning och brandskyddskontroll görs med olika tidsintervall. Kommunen ska informera om hur ofta sotning ska göras och kan variera mellan olika kommuner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om frister för brandskyddskontroll, brandskyddskontrollens omfattning och behörighetskrav för de personer som utför brandskyddskontrollen.

Kommunen kan besluta om brandskyddskontroll vid andra tillfällen, utöver de frister som MSB beslutat om. Det kan t.ex. vara aktuellt för att kontrollera om skador har uppstått i samband med soteld eller om man misstänker andra brandtekniska brister.

Spisfläktar i bostadskök undantas

Fläktsystem (imkanaler) från bostadskök behöver inte längre sotas eller brandskyddskontrolleras. Imkanaler i restauranger och större kök omfattas dock fortfarande.

Möjligheter för den enskilde fastighetsägaren att sota själv

Grundprincipen är att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten. En förutsättning är då att sotningen görs på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen). Brandskyddskontrollen ska utföras av kommunen med hjälp av personer som uppfyller de behörighetskrav som framgår av Räddningsverkets föreskrifter.

REGELBUNDNA KONTROLLER MINSKAR RISKERNA

Hur ofta imkanalen ska rengöras bestäms av kommunen och regleras i förordningen om skydd mot olyckor. I några kommuner ser fristerna ut på följande vis:

Rengöringsintervall

Imkanalerna som finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll – ska rengöras 3 gånger per år.

Imkanaler som finns i ett kök där mat enbart värms upp eller kök som har pizza- eller bakugnar – ska rengöras 1 gång per år.

Kontrollintervall

Imkanalerna som finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll – ska kontrolleras vartannat år.

Imkanaler som finns i ett kök där mat enbart värms upp eller kök som har pizza- eller bakugnar – ska kontrolleras vartannat år.

LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR SFS 2003:778 3 KAP 4 § 

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbrännings-anordningar och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen får medge att en fastighetsägare själv utför – eller låter annan utföra – sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske, från en ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras – enligt första stycket i lagen – samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras utifrån brandskydds-synpunkt (brandskyddskontroll).

Ladda ner datablad om ozon som pdf

Varför ozon i storkök?

 • För att det effektivt tar bort fetter och lukt
 • För att det är en snabb och kostnadseffektiv behandlingsmetod som renar längs hela kanalen
 • För att det är bekvämt och enkelt

Man kan förenklat se ozon som en kemisk sax. En effektiv sax som på mycket kort tid ”klipper” sönder långa oönskade fett- och luktmolekyler. 

Ozon i storkök

Vad är ozon?

Ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel med mycket god förmåga att eliminera mikroorganismer, fetter och föroreningar. Vid en reaktion reagerar ozon med andra ämnen i sin omgivning och det är denna egenskap som vi utnyttjar i våra system.

När en ozonmolekyl kolliderar med ett annat ämne, t.ex. lukter, bryts detta ämnet ner till mindre delar som är mindre benägna att skapa problem än dess ursprungliga form. Biprodukten efter reaktioner är vanligtvis koldioxid, vatten och ”damm”. Det ozon som inte används under processen återgår till syre.

Ozon har även en god förmåga att eliminera mikroorganismer så som bakterier, virus och mögel. Vid en reaktion med mellan ozon och bakterier skadas de så pass att den mikrobiologiska aktiviteten upphör. 

Ozon

Hur bildas ozon?

Ozon finns naturligt i vår omgivning och i luften. Det bildas när vanligt syre, som består av två syreatomer, utsätts för energi från åskväder eller solens UV-strålar. 

Den här processen efterliknas i reningssystem som använder ozon genom att låta syre passera ett elektriskt fält (koronaurladdning) eller UV-ljus. Ozongasen leds sedan dit den gör nytta. Se bild nedan.

Metoden att tillverka ozon skiljer sig åt mellan olika tillverkare. Läs mer om vår teknik


Hur ozon bildas

Ozonproduktion

Att producera lite ozon under kort tid är lätt. En elektrisk gnista i luft räcker. Att hålla en konstant ozonproduktion under flera år är däremot en utmaning. Om inte miljön är helt ren vid ozonelementen bildas snabbt föroreningar som förstör ozonproduktionen. Tänk dig en motor som sotar, till slut ger den upp. 

Om man står i valet och kvalet att välja system för luftrening kan det vara värdefullt att känna till att hur ozon produceras spelar oerhört stor roll för slutresultatet – mätt över flera år.

Kerampaket AC-0005Det som påverkar mängden ozon som produceras och dess koncentration är:

 • Mängd och koncentration av syre som passerar ozonelementen – ju mer desto bättre
 • Tryck – ju högre desto bättre
 • Temperatur – ju lägre desto bättre
 • Utformning av det elektriska fältet
 • Hur flera ozonelement kopplas samman– parallellkopplade förstärker – seriekopplade förstör

Det som påverkar livslängden av utrustningen är:

 • Syrgasens renhet över ozonelement
 • Kvävehalt över ozonelement
 • Miljö och renhet där ozon bildas
 • Luftfuktighet i tilluft/syrgas
 • Kylning av ozonelement och elektronik
 • Rätt materialval i maskinen
Industrin ställer höga krav på produktionsutrustning. Hög tillförlitlig och konstant produktion är självklara krav. Givet vår målsättning och de tekniska utmaningar som finns inom frånluftrening har vi valt att använda kompakta högprestanda-ozonsystem utvecklade för industriella tillämpningar för flöden över 750 l/s. 
Läs gärna vår guide 20 punkter att tänka på.

Ozon bildas ur syrgas som passerar ett högspänningsfält. Effektiv kylning är en central designparameter.

Syrekälla

Syrekällan har mycket stor betydelse för hur ”ren” det bildade ozonet är. Eller snarare hur fritt från oönskade biprodukter gasen är. 

Om syrekällan vid ozonproduktion är vanlig tilluft innehåller den drygt 78 % kväve och vattenånga. 

Om den däremot är en syrgasgenerator består syrekällan av av 93 % syre, 7 % kväve och är helt torr. Därmed minimeras problem med salpetersyrlighet (bildas av kväveoxid och vattenånga) och salter av syra (ammoniumnitrat).

Fördelen med ren syrgaskälla är att den maximerar reningskapaciteten (ozonmängden), minimerar mängden skadliga biprodukter och bidrar starkt till hög driftsäkerhet.
 

Kylning

Kylningen har centralbetydelse för systemets effektivitet, storlek och driftsäkerhet. Ju kallare miljö desto bättre ozonproduktion och bättre miljö för elektroniken. Tyvärr är det oundvikligt att värme utvecklas vid ozonproduktion. Värmen måste kylas bort annars för att undvika minskad ozonproduktionen eller ev. överhettning.

Vätska som kylmedium är betydligt effektivare än luft. Man kan använda kylmedia från fjärrkyla, slutet kylsystem eller tappvatten. Fördelen är att det möjliggör en fantastisk ozonproduktion samtidigt som systemets tillförlitlighet blir avsevärt bättre än för luftkylda system.

Ladda ner säkerhetsdatablad som pdf

Allmän data

Ämne Ozon
Kemisk beteckning O3
Främsta egenskaper Oxiderande gas – CAS nr. 10028-15-6 / EG nr. 233-069-2
Molekylvikt 48.0
Produktion Koronaurladdning
Koncentration Upp till 18% per vikt i syre/syreberikad luft
Kokpunkt -111.0°C
Smältpunkt -192.7°C
Vattenlöslighet per vikt vid (vid 20°C) 0.003 g/l (3 ppm)
Gasdensitet 1.6 (1 = luft)
Utseende och lukt Ozon är färglöst vid alla koncentrationer som förekommer inom industrin. Det har en stark, karaktäristisk lukt som normalt förknippas med elektriska gnistor. Lukten kan normalt upptäckas av den mänskliga näsan vid koncentrationer på 0,02 och 0,05 ppm..
Brand-/explosionsrisk Ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel. Oxidation med ozon utvecklar mer värme och antänds normalt vid lägre temperaturer än oxidation med syre. Ozon reagerar med icke-mättade organiska föreningar och producerar ozonider, som är instabila och kan brytas ned med explosiv kraft. Ozon är en instabil gas som vid normala temperaturer bryts ned till tvåatomigt syre. Vid förhöjda temperaturer och i närvaro av vissa katalysatorer som väte, järn, koppar och krom kan denna nedbrytning vara explosiv.
Flampunkt Inte tillämpligt
Självantändningstemperatur Inte tillämpligt
Brännbarhet Icke-brännbar/gynnar förbränning

Reaktionsdata

Förhållanden som bidrar till instabilitet Ozon bryts spontant ned under alla normala förhållanden, vilket innebär att det normalt inte finns på andra platser än i den omedelbara närheten av den plats där det produceras. Nedbrytningen påskyndas av kontakt med fasta ytor, kontakt med kemiska ämnen och genom värmeeffekt.
Inkompatibiliteter Ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel och reagerar med alla oxiderande material, såväl organiska som icke-organiska. Vissa reaktionsprodukter är mycket explosiva.
Farliga nedbrytningsprodukter Inga

Hälsorisker

Tillåtna exponeringsgränser Följande gränser är brett accepterade (Sverige, USA, Storbritannien och andra delar av Europa):
‘8’ timmar – 8 timmar per dag/5 dagar per vecka (yrkesmässig exponeringsgräns) – 0,1 ppm
’15 minuter (gräns för kortvarig exponering) – 0,3 ppm
Ozonets toxikologi De akuta och kroniska effekterna av överdriven exponering för ozon är väl undersökta. Exponering för koncentrationer av ozon som överstiger flera tiondelars ppm förorsakar ibland rapporter om obehag hos en liten, känslig del av populationen. Detta kan ta sig uttryck i huvudvärk, torrhet i halsen och i slemhinnorna i ögon och näsa efter en kortare tids exponering. Upprepad exponering för ozon i sådana koncentrationer med 24-timmars intervall ledde dock inte till någon ytterligare ökning av irritationen i luftvägarna. Efter de första exponeringstillfällena hade fortsatt exponering för ozon allt svagare effekter, vilket tyder på att en tolerans kan utvecklas över tid. 

Ozon har visat sig vara skadligare vid koncentrationer som överstiger 2,0 ppm under flera timmar, vilket t.ex. gasmetallbågsvetsare kan uppleva. Den primära platsen för akuta effekter är lungorna och effekterna kännetecknas av lungstas. Denna akuta effekt avtog hos svetsare när exponeringen minskades till under 0,2 ppm. Baserat på studier på djur anses en exponering över 10 till 20 ppm eller en timme eller kortare vara dödligt för människor, trots att inte ett enda dödsfall som kan tillskrivas ozonexponering har registrerats under mer än 100 år av kommersiell användning. (Jämför detta med klor som krävt många dödsoffer under såväl fredstid som i krig).

När det gäller långsiktig eller kronisk toxicitet är ozon ett radiomimetiskt medel, dvs. effekterna av långvarig exponering för alltför höga nivåer av ozon uppvisar samma effekter som alltför stark exponering för solljus. Dessa effekter är uttorkning av hudytorna och ett allmänt åldrande hos exponerade vävnader. Ozon anses eller misstänks i allmänhet inte vara cancerframkallande för människor och uppvisar inte heller teratogena eller mutagena egenskaper.

Vid händelse av en ozonläcka:

 1. Ventilera området
 2. Slå genast av ozongeneratorn
 3. Stoppa flödet av ozonerat vatten
 4. När man upplever höga nivåer av ozon (över 0,1 ppm) ska all personal lämna det påverkade området till dess att det har ventilerats noggrant
 5. När ozonnivåerna överstiger 0,3 ppm eller när personal måste arbeta i trånga utrymmen eller tankar där det kan finnas ozon ska endast personer som bär lämplig andningsapparatur tillåtas att vistas i området och lämpliga säkra arbetsmetoder för trånga utrymmen ska tillämpas
Destruering av överskottsozon Det är accepterad praxis och lagstiftningskrav i vissa länder att ozongas inte får släppas ut i atmosfären, utan ska förstöras med hjälp av en godkänd metod för ozondestruktion (katalytisk, termisk eller absorbtion).
Destruering av överskottsozon Alla potentiella utsläpp av ozongas i områden där människor vistas eller i den yttre atmosfären ska identifieras. 

 1. Alla rutinmässiga driftutsläpp av ozon i områden där människor vistas eller i den yttre atmosfären ska tillvaratas och ledas genom ett ozondestrueringssystem (som ovan)
 2. Alla områden där människor vistas där ozon genereras eller används ska erbjuda ett effektivt ventilationssystem som står i proportion till ozonproduktionen och andra riskfaktorer
 3. Lämpliga masker eller andningsapparatur ska vara lättillgänglig för att skydda personalen vid händelse av läckage och som skydd där arbetskraven gör att det är omöjligt att undvika kontakt med ozon
 4. När ozon tillsätts till vätskor är det viktigt att ta hänsyn till att ozon avdunstar från lösningar under de flesta förhållanden. I försiktighetsåtgärderna ingår: säkerställa att alla behållare som innehåller ozonerade vätskor är lufttäta eller under negativt tryck för att förhindra att ozon avdunstar. Eventuella ventilationsöppningar där ozonet kan avdunsta ska vara anslutna till ett ozondestrueringssystem. Där ozonerade vätskor, t.ex. använt sköljvatten, släpps ut ska detta ske via slutna rörledningar till stängda avlopp
Exponering
 • Ögonexponering – Om man får ozon i ögonen ska man omedelbart tvätta med mycket vatten och då och då lyfta på det övre och det undre ögonlocket. Sök medicinsk vård snarast.
 • Inandning – Om en person andas in en stor mängd ozon ska personen genast flyttas till varm, icke-förorenad luft. Om andningen upphört ska mun-mot-mun-metoden utföras. Om personen har svårt att andas kan personal med rätt utbildning hjälpa till genom att tillföra syrgas. Håll den drabbade personen vaken och i viloläge. Sök medicinsk vård snarast.
 • Räddning – Flytta den drabbade personen i säkerhet. Om personen är medvetslös ska andra personer larmas och de etablerade procedurerna för nödsituationer ska genomföras. Gå inte in i det drabbade området utan assistans eller i strid mot råd i de rekommenderade säkerhetsprocedurer som kan gälla på varje anläggning.


Ozone Academy ansvarar inte för någon förlust eller skada av något slag, oavsett hur de uppstår, som rör användning eller hantering av ozon eller uttalanden som finns i eller utelämnats från detta dokument.

Ozone Academy 
Elektravägen 53
126 30 Hägersten, Sweden
TEL: 08-714 07 01 (Vardagar mellan 08.00-17.00)
www.ozone-academy.com