Vanliga brandorsaker i kök

Enligt ett försäkringsbolags erfarenhet har visat att av alla egendomsförluster över 1 MSEK, för restauranger, är pga av brand.

Cirka 40 % av restaurang- och hotellbränder börjar i köket och 19 % börjar vid spisen. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sker det ungefär 270 restaurang- och hotellbränder varje år i Sverige, varav ett 30-tal är anlagda! 

Utöver risken för personskador är kostnaderna på egendom och materiella skadorna betydande, ofta mer än 500 000 kr per restaurang. Dessutom leder det till tunga kostnader pga uteblivna intäkter till följd av att restaurangen tvingas hållas stängd. Försäkringar täcker inte alltid annat än kostnaderna för direkta brandskador, inte uteblivna intäkter. 

Gasolflaskor måste avlägsnas vid en angränsande brand pga spridningsrisken. En brand som startar i en angränsande lokal riskerar att verkligen ta fart om den lyckas antända fettet i en orenad kanal.

Vanliga brandorsaker i kök

  • För hög temperatur i fritösen
  • Vegetabiliska, mer lättantändliga, oljor
  • Gammal, mer lättantändligt, olja i fritösen
  • Fettavlagringar i imkanaler
  • Felriktade sprinkler pga utrustning på hjul flyttats runt
  • Igenfettade smältlänkar till sprinklersystem leder till försämrad funktion

 

Vad behövs för att brand ska uppstå?

Det kan låta självklart, men det är tre villkor som måste vara uppfyllda för att en brand ska kunna uppstå; värme, syre (luft) och bränsle. 

Ta bort en eller flera faktorer och brand undviks. 

Alla dessa faktorer finns i varierande grad i ett kök.

Brandsläcksystem

De system som finns på marknaden bygger i först hand på kvävning, dvs ta bort syret. Antingen sprutas en skumbildande lösning över brandhärden och stänger ute syretillförseln eller ett pulver eller koldioxid som hindrar syret att nå bränslet. En positiv bieffekt är att lösningen är tänkt att kyla bränslet, dvs ta bort en del av värmen.

Förebyggande åtgärd mot brandspridning

Det som krävs för att en brand ska kunna leva vidare, när värmen och syre finns, är tillräckligt med bränsle. Så länge det finns bränsle kommer branden att leva vidare. 

System för fettborttagning syftar bland annat till att minska uppkomsten av ansamlingar av bränsle (fett) i de delar av ventilationssystemet som är utsatta för brandrisk, bl.a. imkanalen.

Imkanaler och brandbeständighet

Rostfria kanaler är säkrast ur brandsynpunkt. Anledningen kan delvis förklaras av att de klarar av höga temperaturer som uppstår vid t.ex. en fettbrand i en imkanal. Läs och se brandtester gjorda av IMKANAL2012. Med en imkanal med inbyggd rening, t.ex. ozon eller UV, sänks brandklassificeringen till klass 2B vilket medför att man kan använda sig av billigare kanalmaterial så som svartplåt eller varmförzinkad plåt.